Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Điều hành nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự thảo Nghị quyết cơ bản nhận được sự đồng tình của các đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị điều chỉnh lại kết cấu nội dung dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm ngắn gọn. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Báo cáo cần thể hiện khái quát đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội đều thống nhất với tên gọi và sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Hồ sơ chất lượng dự thảo Nghị quyết đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp. Đồng thời, các đại biểu cũng đã góp ý thêm để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chỉnh lý tên báo cáo như tên dự thảo Nghị quyết là Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời, đề nghị rà soát thể hiện báo cáo một cách ngắn gọn, nêu rõ hầu hết đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo Nghị quyết, đồng thời góp ý thêm một số ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo tiếp thu, giải trình.

Về sự cần thiết và tính cấp bách của các dự án, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo rõ về tính cấp bách của các dự án khi bố trí dự phòng kế hoạch đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, danh mục dự án Chính phủ trình đã được rà soát kỹ và được bố trí vốn tập trung cho 5 ngành lĩnh vực quan trọng đã phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng. Đồng thời, thể hiện luôn nội dung giải trình đối với dự án cấp điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của dự án.

Về một số ý kiến đề nghị không sử dụng vốn mà chưa đủ thủ tục cho các dự án, ý kiến khác tán thành nhưng phải báo cáo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thể hiện rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo là tất cả các dự án này đều quan trọng cấp bách, dự án nào đủ thủ tục thì thực hiện theo quy trình, dự án nào đang trong quá trình chuẩn bị thì Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định để đảm bảo tính linh hoạt và nhanh nhạy.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ thuyết minh cụ thể đối với các trường hợp bố trí vượt mức quy định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thể hiện theo hướng cần khẳng định hầu hết các dự án đảm bảo đủ vốn theo quy định, có thể kể tên một số dự án quan trọng quốc gia, cấp bách cần phải được triển khai sớm để đáp ứng yêu cầu. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ ngoài vốn này đã huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm bố trí vốn có thể hoàn thành dự án. 

Một số ý kiến đề nghị là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị Chính phủ phải tăng cường triển khai công tác này theo đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, hiệu quả; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ yêu cầu đề nghị các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan, trên cơ sở ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với sự nỗ lực cao nhất khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, dự thảo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần nữa bằng văn bản và gửi cho đại biểu Quốc hội ngay trong ngày 17/01 để các đại biểu có thời gian nghiên cứu xem xét trước khi quyết định bấm nút thông qua vào sáng 18/01/2024./.

Hà Linh

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88